Rabu, 25 Ogos 2010

Cara-cara Mengurus Usaha Pemasaran

  1. Analisis Pemasaran
  2. Perancangan Pemasaran 
  3. Pelaksanan Strategik Pemasaran
  4. Pengorganisasian Jabatan Pemasaran
  5. Kawalan Pemasaran
  6. Persekitaran Pemasaran

untuk mencari campuran yang paling baik untuk dilaksanakan, seorang pengurus haruslah terlibat dalam analisis pemasaran, perancangan pemasaran, pelaksanaan strategik pemasaran, pengorganisasian jabatan pemasaran, kawalan pemasaran dan persekitaran pemasaran. Setiap pengusaha harus menyediakan rancangan untuk pengeluaran, jenama dan pasarannya. antara kompenen utama dalam rancanagan pemasaran adalah rumusan eksiketif, situasi pasaran semasa, ancaman dan peluang, objektif dan isu, strategik pemasaran, program tindakan, belanjawan dan kawalan. Untuk merancang strategik yang baik adalah lebih mudah daripada untuk melaksanakan. Untuk berjaya, syarikat mesti melaksanakan strategik dengan berkesan. Pelaksanan ini ialah satu proses yang mengubal strategik dengan berkesan. pelaksanan ialah satu proses mengubah startegik pemasaran kepada tindakan pemasaran yang lebih baik dari sebelumnya.

Penetapan Objektif dan Matlamat Syarikat Dalam PemasaranSebagai seorang pengurus malahan seorang perancang pemasaran, misi harus sentiasa perkukuhkan, malahan perlu ditukar kepada objektif sokongan ang lebih kukuh dan terperinci untuk setiap tahap pengurusan, dimana setiap syrikat perlu mempunyai objektif dan bertanggungjawab untuk mencapainya. kebiasaannya sesebuah syarikat mendifinisi misi sebagai suatu perkara yang dapat membantu dalam menampung populasi dunia terutamanya pada masa kini yang mana kemajuan da pembangunannya kian pesat dan dalam masa yang sama misi juga dapat mengekalkan persekitaran.

slain itu juga menurut penyelidik ekonomi kebiasannya misi membawa kepadasatu hirarki objektif perniagaan dan pemsara, disamping itu pengurus juga perlu menentukan strategik-strategik pemasaran agar dapat meningkatkan syer pasaran sesebuah syarikat, malahan dapat  membantu sesebuah syarikat dalam menembusi pasaran baru.

sebagai seorang pengurus, haruslah mendalami maksud pemasaran tersebut dengan lebih terperinci, contonya meningkatkan promsi keluaran. dengan cara ini misi syarikat dapat diterjemahkan kepada set objekif yang tersusun dan boleh diguna dan berterusan dalam jangka masa yang panjang.

Ahad, 22 Ogos 2010

Perancangan Strategik

Perancangan StrategikApabila di sebut mengenai perancangan strategik dalam pemasaran, maka perancangan memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi. Dimana pada kebiasaannya kebanyakan syarikat beroperasi tanpa perancangan formal, dan tersusun. Namun kadangkala pihak pengurus mengalami kesibukan dalam pengurusan. Sehingga menyebabkan perancangan menjadi tidak tersusun dan sisitematik. Selain itu sebagai seorang pengurus juga harus mempunyai perancangan jangka masa panjang dan jangka masa pendek, dimana pengurus memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kualiti produk atau perkidmatan bagi menarik lebih ramai pengguna untuk membeli barangan yang disediakan, dan memikirkan bagamana mengekalkan hubungan antara penjual dengan pengguna bagi mengambil hati pengguna tetap untuk terus membeli barangan atau perkidmatan yang disediakan. manakala jangka masa pendek pula sebagai pengurus harus memperkenalakan barangan dengan cara promosi, jualan pukal, potongan harga dan lain-lain bagi menarik minat pengguna untuk membelinya. Selain itu dapat mengekalkan keuntungan sesebuah syarikat. Oleh yang demikian kita dapat mendefinasikan perancangan strategik sebagai proses untuk membentuk dan mengekalkan satu penyesuaian strategik di antara matlamat dan keupayaan organisasi dengan peluang pemasaran yang sering berubah.


Selain itu sesebuah organisasi ditubuhkan adalah untuk mencapai sesuatu matlamat. Dengan maksud lain setiap pengurusan harus mempunyai tujuan atau misi yang jelas. Dimana melalui misi yang di bentuk oleh sesebuah syarikat adalah untuk digunakan sebagai panduan untuk mencapai matlamat organisasi sesebuah syarikat.

Cabaran-Cabaran Pemasaran

Cabaran-Cabaran Pemasaran Dalam Zaman Yang Akan Datang
Sebagai seorang pengurus seharusnya, sentiasa memastikan proses pemasaran beroperasi dalam keadaan persekitaran global yang dinamik, dimana pemasaran memerlukan pengurus yang berfikiran terbuka mengenai strategi dan rancangan yang sistematik dalam amalan pemasaran yang di bentuk oleh mereka. Dimana pada masa kini perubahan pesat boleh mengakibatkan strategi lampau yang berjaya boleh gagal dan ketinggalan zaman akibat dari perubahan yang pesat dan maju ini. Oleh itu seorang pengurus harus memikirkan alternatif yang lebih baik dan baru bagi menarik pasaran dan minat pengguna terhadap barangan yang ingin dipasarkan. Seperti yang dinyatakan oleh seorang tokoh ekonomi iaitu Peter Drucker, yang menjelaskan bahawa ‘formula kejayaan sesebuah syarikat untuk abad yang lepas mungkin tidak boleh digunakan lagi pada abad yang akan datang’.Antara Cabaran-Cabaran Pemasaran akan Datang1. Pertubuhan pemasaran organisasi bukan untung seperti hospital, kolej dan muzium.

2. Ledakan teknologi maklumat

3. Internet

4. Perkembangan Pesat perdagangan Global

5. Perubahan ekonomi dunia

Falsafah Pengurusan Pemasaran

Falsafah Pengurusan Pemasaran
Falsafah pengurusan pemasaran adalah satu proses yang menjalankan tugas untuk mencapai tukaran yang diingini oleh psaran sasaran. Dimana terdapat lima konsep yang alternatif yang di gunakan oleh pengurusan pemasaran antaranya: konsep pengeluaran, keluaran, jualan, pemasaran dan pemasaran kemasyarakatan.Konsep pengeluaranApabila di sebut tentang konsep pengeluaran, maka pengurus akan cuba memikirkan bagaimana barangan yang mereka keluarkan dapat menarik hati pelanggan, atau dengan kata lain pengurus akan memikirkan tentang bagaimana pengguna akan mengemari keluaran yang sedia ada dan barangan yang dihasilkan mampu dibeli oleh setiap pengguna mahupun dari golongan muda hingga golongan tua. Oleh itu sebagai pengurus, mereka harus memberi penekanan kepada peningkataan pengeluaran dan keberkesanan pengagihan bagi menarik minat pelanggan untuk membeli produk yang dipasarkan. Oleh itu sebagai seorang pengurus mereka harus produktif dan mengetahui konsep pengeluaran dalam dunia perniagaan yang mereka ceburi.Konsep keluaranSatu lagi konsep yang dapat memberi panduan kepada penjual dan pengurus, iaitu konsep keluaran, iaitu konsep yang mengatakan pengguna akan mengemari keluaran yang menawarkan kualiti, prestasi, dan ciri-ciri inovatif yang terbaik. Dengan kata lain konsep keluaran boleh membawa kepada rabun jauh pemasaran. Iaitu sebagai contoh pengurus jalan kereta api mengatakan bahawa pengguna inginkan keretapi dan tidak kepada pengangkutaan lain selain dari kereta api seperti kereta, bas, dan kapal terbang, kerana pengurus menggangapkan tiada cabaran lain mahupun perubahan zaman, teknologi dan gaya hidup manusia, kerana pengurus bahawa pengunanya mengemari dan berpuas hati terhadap perkidmatan pengangkutan kereta api yang telah disediakan.


Konsep jualan


Selain itu dalam pemasaran juga sebagai seorang pengurus, harus mengambil peranan dalam pembentukan organisasi. Dimana organisasi perlu mengikuti konsep jualan, yang mana berpegang pendapat bahawa pengguna tidak akan membeli secukupnya barangan keluaran organisasi kecuali ia melakukan usaha jualan dan promosi secara besar-besaran.kebiasaannya konsep ini diamalkan sekiranya barang yang dihasilkan tidak dicari oleh pengguna, atau barang barang yang tidak di fikirkan oleh pengguna untuk di belinya. Seperti ensaiklopedia atau insuran. Oleh itu sebagai pengurus harus berupaya untuk menjejaki perospek dan menjual barangan berdasarkan faedah keluaran sesuatu barang yang dihasilkan.


Konsep pemasaran


Konsep pemasaran menjelaskan bahawa pencapaian matlamat organisasi, bergantung kepada usaha-usaha menentukan keperluan dan kehendak pasaran sasaran dan memberi kepuasan yang dikehendaki dengan lebih efektif dan efisien daripada pihak pesaing yang lain. Atau dengan kata lain dapat memberi kepuasan bagi kehendak pembeli atau pengguna dari segi barangan yang dihasilkan atau perkidmatan yang ditawarkan, atau dengan faktor lain dapat memberi produk atau perkidmatan yang terbaik berbanding persaing perniagaan yang lain.


Konsep pemasaran kemasyarakatan


Konsep peasaran kemasyarakatan menjelaskan bahawa organisasi perlu menetukan keperluan, kehendak dan kepentingan pasaran sasaran. Dimana ia harus menyediakan nilai yang lebih baik kepada pengguna-pengguna dengan cara mengekalkan dan memperbaiki hubungan kesejahteraan pengguna dan masyarakat. Konsep pemasaran kemasyarakatan ini juga adalah konsep yang terbaru diantara lima falsafah pengurusan pemasaran dalam perniagaan.

Sabtu, 21 Ogos 2010

Definisi Pemasaran


Definasi Pemasaran
Pada masa kini pemasaran mesti difahami bukan dengan maksud yang lama, seperti ‘membuat jualan, memberitahu, menjual dan berjalan dari rumah ke rumah untuk memperkenalkan jualan’. Tetapi dalam maksud yang baru untuk memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan. Oleh itu, menjual dan mengiklan hanya sebahagian kecil daripada ‘campuran pemasaran’ yang lebih besar. atau satu set alat-alat pemasaran yang berkerjasama untuk mempengaruhi pasaran. Selain itu pemasaran juga boleh didefinasi sebagai satu proses sosial dan pengurusan di mana individu dan kumpulan memperolehi apa yang mereka perlukan dan kehendaki melalui pembentukan dan pertukaran keluaran dan apa yang bernilai dengan orang lain.Selain itu pemasaran juga dapat di beri maksud sebagai mengurus pasaran untuk mewujudkan pertukaran dan perhubungan antara dua hala atau lebih, ini bertujuan bagi mewujudkan nilai bagi memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Manakala pengurusan pemasaran pula bermaksud penganalisis, perancang, pelaksana dan kawalan program yang direka bagi mewujudkan pertukaran faedah dengan pelanggan sasaran bagi mencapai objektif organisasi, Oleh yang demikian pengurus pemasaran boleh dikatakan sebagai seorang pengurus permintaan dan juga pengurus perhubungan dengan melibatkan hubungan antara pembekal dengan pelanggan.